Category: หอสมุดออนไลน์

ภาพกรุงเทพในอดีต

ภาพกรุงเทพในอดีต

นึกออกกันไหมว่าสองภาพเหล่านี้ เป็นส่วนไหนของกรุงเทพในอดีต นึกไม่ออกละสิ ภาพแรกคือ นานา ย่านธุรกิจของเราตอนนี้ ด้านล่างเป็นถนนวิภาวดีไงละ

By ศิลปินไส้แห้ง 16/06/2018 Off